; ;

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Groenonderhoud Alfons Thus
versie 1 januari 2022Artikel 1 – Definities
Groenonderhoud Alfons Thus: Groenonderhoud Alfons Thus is een eenmanszaak opgericht naar burgerlijk recht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78415330. Opdrachtgever: Ieder natuurlijk of rechtspersoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf- een overeenkomst sluit met Groenonderhoud Alfons Thus.

Werkzaamheden: Het voorbereiden en uitvoeren van werkzaamheden voor- of in samenhang met de aanleg en/of onderhoud van tuinen en dergelijke voor zowel binnen als buiten. Het leveren van benodigde levende of dode materialen voor genoemde werkzaamheden. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

Materialen: Alle levende en dode materialen welke benodigd zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Goederen: Onder goederen worden de aanverwante artikelen en diensten verstaand, voor zover zij verkocht wordt door
Groenonderhoud Alfons Thus.

Artikel 2 – Toepasselijkheid/Toepassingsbereik
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte adviezen, aanbiedingen en offerten, op uitgevoerde leveringen en diensten alsmede uitgevoerde vervolgleveringen en diensten, uitgevoerd/afgegeven door Groenonderhoud Alfons Thus, alsook op rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn (geweest) bij de dienstverlening door Groenonderhoud Alfons Thus.

Artikel 3 – Offerte / Overeenkomst
1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft Groenonderhoud Alfons Thus de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de Groenonderhoud Alfons Thus deze informatie te verstrekken. Daarnaast maakt Groenonderhoud Alfons Thus aan de opdrachtgever vooraf de offertekosten en ontwerpkosten bekend.

2. Groenonderhoud Alfons Thus brengt de offerte bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch uit.

3. De offerte gaat − schriftelijk dan wel elektronisch − vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

4. Indien schriftelijk, elektronisch dan wel mondeling overeengekomen, zal de opdrachtgever, de vooraf aan hem bekendgemaakte voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten aan Groenonderhoud Alfons Thus vergoeden in geval Groenonderhoud Alfons Thus wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.

5. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt Groenonderhoud Alfons Thus een elektronische bevestiging naar de opdrachtgever.

6. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Groenonderhoud Alfons Thus niet.

7. Groenonderhoud Alfons Thus is verplicht om voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen. De opdrachtgever is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Groenonderhoud Alfons Thus te verstrekken.

Artikel 4 Soort overeenkomst
1. De opdrachtgever kan een voor bepaalde tijde gesloten overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2.Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.

3. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd dient door opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn schriftelijk te worden opgezegd. Deze redelijke termijn wordt door Groenonderhoud Alfons Thus bepaald op drie maanden voor het einde van de overeenkomst.

Artikel 5 – De prijs en de prijswijzigingen
1. Alle bedragen en prijzen, genoemd in offertes en overeenkomsten, zijn inclusief BTW. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Groenonderhoud Alfons Thus is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien Groenonderhoud Alfons Thus dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.

3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van tevoren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

Artikel 6 – Levering
1. Onder (op)levering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever.

2. Groenonderhoud Alfons Thus spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. Opdrachtgever kan Groenonderhoud Alfons Thus derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

3. Indien Groenonderhoud Alfons Thus voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken materialen en/of gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze materialen en/of gegevens door opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

4. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van (een gedeelte van) het werk als opgeleverd kan worden beschouwd.

Artikel 7 – Conformiteit
1. Groenonderhoud Alfons Thus staat in voor kwaliteit en soortechtheid van de door hem geleverde levende materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. Groenonderhoud Alfons Thus zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en verhardingsmateriaal enzovoorts. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.

2. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door Groenonderhoud Alfons Thus, mits de verzorging aan hem is opgedragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake is van overmacht.

3. Groenonderhoud Alfons Thus staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de goederen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, verdroging en/of verdrinking van geleverd materiaal daaronder verstaan, of die het gevolg zijn van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Groenonderhoud Alfons Thus in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 8 – Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient tijdig te geschieden, en wel binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de opdrachtgever te betalen volgens de termijnen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.

3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

4. Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft is Groenonderhoud Alfons Thus, na ingebrekestelling, gerechtigd wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van Groenonderhoud Alfons Thus zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Groenonderhoud Alfons Thus op de geleverde zaken door natrekking of zaakvorming tenietgaat, vestigt Groenonderhoud Alfons Thus bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Groenonderhoud Alfons Thus, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan Groenonderhoud Alfons Thus verschuldigd is en zal worden. Indien het geleverde een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van een registergoed kan het recht van hypotheek worden gevestigd.

Artikel 10 – Opschorting en contractbeëindiging
1. In geval van overmacht kunnen de leverings- en andere verplichtingen van Groenonderhoud Alfons Thus worden opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van Groenonderhoud Alfons Thus niet mogelijk is, langer duurt dan 90 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien bij het intreden van de overmacht Groenonderhoud Alfons Thus al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kon voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren. De opdrachtgever is in dat geval gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat Groenonderhoud Alfons Thus de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.

3. Indien naar het oordeel van Groenonderhoud Alfons Thus de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft Groenonderhoud Alfons Thus het recht de aanplant en/of werkzaamheden, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

4. Bij het overlijden van Groenonderhoud Alfons Thus, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Groenonderhoud Alfons Thus, vóór de voltooiing van de werkzaamheden, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dat geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet-afgewerkte gedeelte van de werkzaamheden, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden van Groenonderhoud Alfons Thus, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de Groenonderhoud Alfons Thus, verschuldigde berekend overeenkomstig de onderhavige voorwaarden.

5. Groenonderhoud Alfons Thus heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surséance van betaling heeft ingediend.

Artikel 11 – Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
Groenonderhoud Alfons Thus zal zorgdragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien worden in de offerte en/of overeenkomst opgenomen en zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onvoorziene milieuaspecten die zich aandienen nadat de offerte is uitgebracht worden als meerwerk conform artikel 4 lid 2 en 3, bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 – Afspraken door personeel
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerker(s) van Groenonderhoud Alfons Thus binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk dan wel elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 13 – Klachten
1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde en de werkzaamheden te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken en/of het werk ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken en/of werk, dient opdrachtgever in overleg te treden met Groenonderhoud Alfons Thus alvorens de geleverde zaken en/of werk worden verwerkt of geplaatst. De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen ligt bij de opdrachtgever.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Groenonderhoud Alfons Thus, tijdig nadat de opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

3. Groenonderhoud Alfons Thus heeft het recht om binnen vier weken na indiening van de klacht, die klacht door een onafhankelijke derde te laten onderzoeken. De opdrachtgever verleent hieraan zijn medewerking.

4. Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken ontslaan de opdrachtgever niet om de normale zorg in acht te nemen die van hem mag worden verwacht na beëindiging van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen.

5. Het niet nakomen van voldoende onderhoud, na oplevering, kan ertoe leiden dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

6. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Groenonderhoud Alfons Thus geven opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Groenonderhoud Alfons Thus op te schorten danwel niet na te komen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door Groenonderhoud Alfons Thus gegeven garanties aanvaardt Groenonderhoud Alfons Thus geen enkele aansprakelijkheid.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Groenonderhoud Alfons Thus slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Groenonderhoud Alfons Thus voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is nadrukkelijk uitgesloten.

3. Groenonderhoud Alfons Thus is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, aldanniet door Groenonderhoud Alfons Thus bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn ingeschakeld.

4. Groenonderhoud Alfons Thus is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.

5.Opdrachtgever vrijwaart Groenonderhoud Alfons Thus uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Groenonderhoud Alfons Thus is een erkend leerbedrijf. Wij leiden vakmensen op! Opzoek naar een stage? Kijk voor meer informatie op de pagina "Erkend Leerbedrijf"

* Onze website werkt het beste in de browser Google Chrome of Firefox

Contact informatie